Skip to main content

Mistanke om dyremishandling

Dersom du mistenker dyremishandling eller kjenner til alvorlig mangler ved et dyrehold, har du plikt til å melde ifra om dette.

Meldeplikt

AKUTT

POLITIET
02800

IKKE AKUTT

MATTILSYNET
22 40 00 00

Du kan også sende Mattilsynet en bekymringsmelding via hjemmesiden deres: www.mattilsynet.no/varsle

Det er mulig å levere en anonym bekymringsmelding, men det er lettere for Mattilsynet å følge opp saken, hvis de kan kontakte deg.

Det er viktig å gi Mattilsynet så utfyllende og god beskrivelse av situasjonen som mulig. Dersom du har anledning til det, bør du legge ved bevis i form av bilder og/eller video.

Finnes det flere vitner til hendelsen, bør alle sende inn bekymringsmelding og legge ved egne bevis.

Du kan lese mer om varsling på Mattilsynet sin hjemmeside.

Hjelpeplikt (§ 4 i dyrevelferdsloven)

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.

Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

Nødvendige utgifter til tiltak etter denne bestemmelsen skal staten betale, men utgifter knyttet til tiltak overfor dyr fra dyrehold kan kreves tilbake fra dyreholderen eller eieren.

Varslingsplikt (§ 5 i dyrevelferdsloven)

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. Varslingsplikten gjelder med de begrensninger som følger av annen lovgivning.

Enhver som får kjennskap til at et større antall ville eller forvillede dyr er utsatt for sykdom, skade eller annen lidelse utenom det normale, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet.